Strona głównaEgzamin językowy 2019/2020

Egzamin językowy 2019/2020. 2020-05-25 14:07.

Studentki i Studenci 6 semestru studiów stacjonarnych I stopnia!

 

 

W związku z rekomendacją władz Uczelni, co do przeprowadzania wszystkich zaliczeń  i egzaminów w sposób zdalny, Centrum Językowe podjęło decyzję o przeprowadzeniu egzaminu językowego kończącego lektorat językowy na I stopniu studiów, według zasad przedstawionych poniżej.

Zasady przeprowadzania egzaminu po lektoracie z języka obcego

dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia organizowanych

w Politechnice Opolskiej w roku akademickim 2019/2020

 

 

1. Na ocenę z egzaminu kończącego lektorat w roku akademickim 2019/2020 składają się: ocena z testu pisemnego oraz oceny z trzech semestrów kończących się zaliczeniem.

2. Część pisemna egzaminu odbywa się w sposób zdalny na platformie Moodle, w formie testu. Składa się z następujących czterech części: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, formy leksykalno-gramatyczne, pisanie.

3. Część pisemna egzaminu odbywa się w terminach ustalonych wspólnie dla wszystkich studentów uczelni: 

 

termin 0 – 8.06 

termin I – 19.06 

termin II – 26.06 

 

Godziny egzaminów zostaną przekazane do wiadomości studentów najpóźniej siedem dni przed poszczególnymi terminami egzaminów. 

 

4. Część pisemna egzaminu stanowi 70 % oceny końcowej. 

5. Punktacja uzyskana za poszczególne semestry kończące się zaliczeniem stanowi 30 % oceny końcowej (3 semestry x 10 %).

6. Zasady przeliczania ocen za  semestry na procenty:

 

ocena

%

5,0

10

4,5

9

4,0

8

3,5

7

3,0

6

 

7. Wynik sumaryczny uzyskany za obie składowe, tj. część pisemną egzaminu (max. 70%) oraz za poszczególne semestry (max. 30%) jest przeliczany na ocenę końcową według poniższej skali: 

 

 %

ocena

100-91

bardzo dobry

90-81

dobry plus

80-71

dobry

70-61

dostateczny plus

60-51

dostateczny

50-0

niedostateczny

 

8. Sposób rejestracji na egzamin zostanie przekazany do wiadomości studentów najpóźniej 7 dni przed poszczególnymi terminami egzaminów.

 

 

 

 

  

 

 

Logo GTP

  

Prep centre logo RGB

sermo-logo-nowe