CZCIONKA:
KONTRAST:

Zgodnie z Komunikatem Rektora egzamin kończący lektorat w semestrze zimowym 2021/2022 zostanie przeprowadzony zdalnie na platformie Moodle. Zawartość merytoryczna egzaminu nie ulega zmianie, zmieniono jedynie zasady przeprowadzania egzaminu dostosowując je do formy zdalnej.

Zasady dotyczące studentów studiów stacjonarnych I-go stopnia.

1. Egzamin przeprowadzany jest po czterech semestrach lektoratu języka obcego na wszystkich kierunkach Politechniki Opolskiej.

2. Egzamin składa się z dwóch części: ustnej (40 %) i pisemnej (60%).

3. Część ustna egzaminu może zostać przeprowadzona na ostatnich zajęciach lub w trakcie sesji egzaminacyjnej.

4. Część pisemna egzaminu przeprowadzana jest w sesji egzaminacyjnej w tym samym terminie na wszystkich kierunkach studiów.

 

Egzamin z języka angielskiego:

termin 0 - 28.01 godz. 17.30

termin 1 - 7.02 godz. 13.00

termin 2 - 14.02 godz. 13.00

 

Egzamin z języka niemieckiego:

termin 0 - 03.02.2022, godz. 9.00

termin 1 - 07.02.2022, godz. 9.00

termin 2 - 11.02.2022, godz. 9.00

 

5. Egzamin przeprowadzany jest na uczelnianej platformie e-learningowej. Student zobowiązany jest do rejestracji na egzamin po otrzymaniu odpowiedniego kodu rejestracyjnego od prowadzącego zajęcia.

6. Kolejność przeprowadzania poszczególnych części egzaminu jest dowolna i zależy od ustaleń prowadzącego zajęcia.

7. Student ma obowiązek włączenia kamery i mikrofonu w trakcie egzaminu.

8. Opis części ustnej egzaminu: 

Obowiązuje opracowany zestaw zagadnień egzaminacyjnych przedstawiony studentom na początku semestru, w którym odbywa się egzaminskłada się z dwóch części: wypowiedzi studenta na temat kierunku studiów, zainteresowań oraz zawodowych planów na przyszłość (I część) oraz odpowiedzi studenta na pytanie wylosowane w obecności egzaminującego (II część).

Czas wypowiedzi studenta - minimum 5 min

9. Kryteria oceniania egzaminu ustnego:

sprawność komunikacyjna – 10 %

zakres struktur leksykalno-gramatycznych – 10 %

poprawność struktur leksykalno-gramatycznych – 10%

płynność wypowiedzi, wymowa i intonacja – 10%

10. Opis części pisemnej:

test składa się z następujących części: słuchanie, czytanie, słownictwo, gramatyka, pisanie, a wszystkie pytania mają charakter zamknięty

11. Przy ocenianiu egzaminu obowiązuje następująca punktacja:

procenty %

ocena

100 – 91

bardzo dobry

90 – 81

dobry plus

80 – 71

dobry

70 – 61

dostateczny plus

60 – 51

dostateczny

12. Ocena z egzaminu jest oceną łączną za obie części: ustną i pisemną (odpowiednio: 40% + 60%).

13. Student ma obowiązek przystąpienia do obu części egzaminu. Nieprzystąpienie do jednej części skutkuje oceną niedostateczną

z całości egzaminu.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej