CZCIONKA:
KONTRAST:

R E G U L A M I N
IV Konkursu Języka Niemieckiego 

„Was wissen Sie über Deutschland? Deutsche Nobelpreisträger
dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego

I. CELE

1. Celem Konkursu jest sprawdzenie wiedzy na temat niemieckich noblistów oraz związanej z nią znajomości
języka niemieckiego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, a także
zapoznanie uczestników z Politechniką Opolską poprzez aktywny udział w XVII Festiwalu Nauki i
zainteresowanie ich podjęciem studiów n a tej uczelni.
2. Konkurs ma za zadanie zachęcić uczestników do samodzielnej pracy nad łączeniem i wzbogacaniem
wiadomości z różnych przedmiotów szkolnych związanych z tematem oraz doskonalenie języka
niemieckiego specjalistycznego w celu poznawania literatury z różnych dziedzin i przygotowania
specjalistycznej prezentacji.

II . UCZESTNICY
W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego po
wcześniejszym formalnym zgłoszeniu przez ich szkołę. Na każdy et ap Konkursu uczestnik zgłasza się z
ważną legitymacją szkolną .

III . ORGANIZATOR
Organizatorem IV Konkursu Języka Niemieckiego „Was wissen Sie über Deutschland? Deutsche
Nobelpreisträger“ dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego jest Zespół Języka
Niemieckiego Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej.

IV. PRZEBIEG KONKURSU
1. Zainteresowane szkoły powinny nadesłać informację o swoich uczniach pragnących wziąć udział w
konkursie wyłącznie drogą elektroniczną . Formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie
http://www.sjo.po.opole.pl/ w zakładce Konkursy, należy przesłać do Studium Języków Obcych
Politechniki Opolskiej pocztą elektroniczną na adres zljn@ po. opole. pl do 05.04.2019 r.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

1) Etap :
Termin: środa , 10 .04.2019 r., godz. 10.00.
Miejsce: szkoły ponadpodstawowe województwa opolskiego, które zgłosiły udział w Konkursie.
Czas trwania : 90 minut .
Ta część Konkursu odbywa się obowiązkowo w tym samym dniu i o tej samej porze we wszystkich szkołach.
Forma : test pisemny sprawdzający w języku niemieckim wiedzę na temat niemieckich noblistów z elementami
języka specjalistycznego. Test zostanie przesłany do szkół biorących udział w Konkursie drogą elektroniczną
dwa dni przed terminem Etapu I . Każda szkoła sama powiela testy dla swoich uczestników. Organizator
przesyła do szkół również wzór protokołu z przeprowadzonego I Etapu Konkursu wraz z załącznikiem
dotyczącym uczestników I Etapu.
Wyniki: test sprawdzany jest przez nauczycieli języka niemieckiego w szkołach macierzystych i oceniany
według klucza nadesłanego przez Organizatora.
Do 17. 04.2019 r. szkoły przesyłają pocztą zwykłą na adres Organizatora sprawdzone prace uczestników I
Etapu Konkursu oraz protokół z jego przeprowadzenia wraz z załącznikiem , który należy przesłać również
pocztą elektroniczną na adres zljn@po.opole.pl . Organizator zastrzega sobie prawo kontroli testów
nadesłanych przez szkoły.
Do 24.04.2019 r. szkoły otrzymają informację o uczniach zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu.

2) Etap :
Etap II składa się z części pisemnej i ustnej.
Część pisemna :
Termin: poniedziałek, 27.05.2019 r., godz. 9.00 .
Miejsce: Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej , Budynek Nr 6, sala nr 20, ul . Prószkowska 76.
Czas trwania : 90 minut .
Forma : test pisem ny sprawdzający w języku niemieckim wiedzę na temat niemieckich noblistów z elementami
języka specjalistycznego.
Część ustna :
Termin: poniedziałek, 27.05.2019 r. po godz. 10.30.
Miejsce: Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej , Budynek Nr 6, sala nr 20, ul . Prószkowska 76.
Czas trwania : jedna prezentacja 5 - 7 minut .
Forma : prezentacja multimedialna przygotowana przez uczestników na temat : Die größte Leistung eines
deutschen Nobelpreisträgers.
Uwaga: Uczestnicy sami wybierają rodzaj prezentacji (Power Point, video, audio itp.). Praca niesamodzielna
(np. skopiowana z Internetu) będzie dyskwalifikowała uczestnika z postępowania konkursowego. Po
zakończeniu wystąpienia każdy uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi płytę CD ze swoją
prezentacją .
Do 03.06.2019 r. szkoły otrzymają informację o wynikach obu części Etapu II oraz nazwiska laureatów
Konkursu.
10.06.2019 r. odbędzie się uroczystość zamknięcia Konkursu i wręczenia nagród Laureatom.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów poniesionych przez uczestników związanych z udziałem w II Etapie
Konkursu oraz w jego zamknięciu.

V. NAGRODY
Laureaci Konkursu otrzymują nagrody oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy II Etapu otrzymują zaświadczenia o
udziale w II Etapie Konkursu.

VI . DOKUMENTACJA
Z przebiegu Konkursu zostanie sporządzony Protokół Konkursu, który będzie przechowywany w Studium
Języków Obcych Politechniki Opolskiej. Protokół z I Etapu Konkursu będzie się składał z protokołów wraz z
załącznikami nadesłanymi przez szkoły biorące w nim udzia ł. Protokół z II Etapu oraz załączniki do niego
sporządza Organizator.


VII . PRAWA AUTORSKIE
1. Organizator zastrzega sobie prawa autorskie do testów i wyklucza możliwość ich powielania w jakiejkolwiek
formie do celów komercyjnych. Mogą one być wykorzystane wyłącznie do przeprowadzenia I Etapu
Konkursu.
2. Uczestnicy II Etapu Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora
przygotowanych przez nich prezentacji multimedialnych oraz zdjęć i filmów, które są związane z ich
udziałem w Konkursie.


VIII . KONTAKT
Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej,
45- 758 Opole, ul . Prószkowska 76, budynek nr 6
Tel . 77 4498141 E - mail: zljn@po.opole.pl
Opis Konkursu wraz z sugerowaną literaturą znajduje się na stronie internetowej Studium Języków Obcych
Politechniki Opolskiej w zakładce Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych.
Osobą udzielającą informacji w sprawie Konkursu jest dr Bogusław Kubiak.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.
We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie oraz kwestiach spornych decyzje podejmuje
Kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej