CZCIONKA:
KONTRAST:

Zasady odbywania zajęć językowych na studiach niestacjonarnych 

w Centrum Językowym Politechniki Opolskiej
 
1. Sposób odbywania zajęć:  
- 3 zajęcia - spotkania na uczelni - obowiązkowe w każdym semestrze
- 7 zajęć - online na Moodle w trybie asynchronicznym - praca samodzielna studenta wg. szczegółowych wskazówek prowadzącego.
 
2.Terminy wykonania zadań są rozłożone równomiernie w trakcie całego semestru i podane przez osobę prowadzącą zajęcia. Niedopuszczalne jest wykonywanie ćwiczeń i oddawanie zadań raz, na koniec semestru.
 
3. Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się stacjonarnie.
 
4. Obecność studentów na spotkaniach stacjonarnych jest obowiązkowa.
 
5. Na ocenę zaliczeniową składają się: 
- frekwencja, sprawdzana także jako aktywność na platformie Moodle
- systematyczne wykonywanie zadań 
- ocena z końcowego testu zaliczeniowego przeprowadzonego na zajęciach stacjonarnych w obecności prowadzącego.
 
6. Warunkiem dopuszczenia do testu zaliczeniowego jest spełnienie dwóch pierwszych wymagań z pkt. 5.
 
7. Na studiach niestacjonarnych I stopnia obowiązuje podręcznik wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia. Studenci zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiednią pozycję podręcznikową.
 

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej