CZCIONKA:
KONTRAST:

Regulamin III konkursu języka angielskiego

z elementami języka specjalistycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

odbywającego się w ramach XVI Opolskiego Festiwalu Nauki 2018

 

1. Cel

1.1.Celem konkursu jest sprawdzenie umiejętności i ogólnej znajomości języka angielskiego z elementami podstawowego słownictwa specjalistycznego oraz wiedzy o świecie i kulturze krajów anglojęzycznych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz propagowanie i upowszechnianie nauki języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych.

1.2.Celem dodatkowym jest zainteresowanie młodych ludzi specjalistyczną tematyką (logistyka, bezpieczeństwo) w języku angielskim oraz promocja i zachęcenie do podjęcia studiów technicznych na Politechnice Opolskiej.

 

 2. Uczestnicy.

2.1.Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z województwa opolskiego uczących się języka angielskiego.

2.2. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel języka angielskiego ze szkoły pragnącej wziąć udział w konkursie w terminie do 20. kwietnia 2018 r. drogą e-mail na adres sjo@po.opole.pl podając następujące informacje:

·         nazwa i adres szkoły,

·         imiona i nazwiska wszystkich uczestników,

·         imię i nazwisko opiekuna zespołu uczestników,

·         imię i nazwisko osoby zgłaszającej do konkursu wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail).

2.3.Liczba uczestników konkursu jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

2.4.Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w konkursie zostanie przesłane do
22. kwietnia 2018 r. na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

3. Organizacja i przebieg konkursu

3.1.Konkurs odbywa się w Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej, zwanym dalej SJO.

3.2.Udział w konkursie jest bezpłatny.

3.3.Uczestnicy są zgłaszani w postaci czteroosobowych drużyn szkolnych.

3.4.Jedna szkoła może wytypować maksymalnie 3 drużyny, a organizator zastrzega sobie prawo zmniejszenia tej liczby z powodów technicznych w wypadku dużego zainteresowania konkursem.

3.5.Konkurs przebiega dwuetapowo.

3.6.Etap I odbędzie się 27. kwietnia 2018 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00.

W ramach etapu I:

· przeprowadzone zostaną eliminacje pisemne opierające się na teście, w którym obok ogólnego języka angielskiego zawarte będą elementy języka logistycznego,

·    wszyscy uczestnicy rozwiązują test, a następnie indywidualnie uzyskane wyniki sumowane są dla każdej drużyny szkolnej;

·    maksymalnie można zdobyć 40 punktów, po 10 z każdej z kategorii: rozumienie tekstu czytanego, rozumienie mowy, znajomość słownictwa oraz gramatyki.

3.7.Wyniki etapu I ogłoszone będą 30 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej SJO http://www.sjo.po.opole.pl/ .

3.8.Do etapu II przechodzą trzy drużyny z największą ilością zsumowanych punktów.

3.9.Etap II odbędzie się 18 maja 2018 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00. Etap II podlega następującym zasadom:

·   składa się z części quizowej i prezentacji multimedialnej,

·   quiz sprawdza ogólną wiedzę o świecie i kulturze krajów anglojęzycznych i trwa ok. 60 minut,

·   prezentacja multimedialna ma dotyczyć tematu „Bezpieczeństwo i logistyka z perspektywy młodzieży”, może trwać maksymalnie 15 minut, nie może być odczytana a liczba prezenterów wewnątrz danej drużyny jest dowolna,

·   uczestnicy przygotowują prezentację multimedialną w języku angielskim na dwóch nośnikach pamięci. Prezentacja przygotowywana jest przez uczestników samodzielnie w okresie pomiędzy I a II etapem konkursu, pod nadzorem nauczyciela. Sprzęt komputerowy i multimedia zapewnia SJO (komputer, projektor, nagłośnienie),

·   podczas prezentacji oceniane będą: poprawność językowa, płynność wypowiedzi, poprawność wymowy, dobór i wykorzystanie słownictwa technicznego, optymalne wykorzystanie czasu i techniki multimedialnej,

·  dodatkowo, podczas prezentacji ocenie podlegać będzie wykorzystanie typowych jej elementów takich jak: głos i intonacja wypowiedzi, język ciała, organizacja czasu i zawartości, skupianie uwagi słuchaczy, tzw. „signposting”, wykorzystanie różnorodnych materiałów wizualnych, umiejętność przekonywania czy podsumowywania.

3.10.   Wyniki II etapu ogłoszone zostaną bezpośrednio po zakończeniu II etapu, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie sięw terminie wskazanym przez Organizatora.

 

4. Uwagi dodatkowe

4.1 Informacje dotyczące konkursu oraz przykładowa literatura pomocna w przygotowaniu uczniów do konkursu znajdują się na stronie SJO w zakładce „Konkurs języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych”.

4.2. Uczniowie niebiorący udziału w konkursie (maksymalnie w liczbie pięciu osób w przeliczeniu na jedną drużynę) mogą przyjść na II etap konkursu, w celu wsparcia drużyn swoją obecnością i dopingiem.

 

5. Organizator

5.1 Organizatorem konkursu jest Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej w Opolu, ul. Prószkowska 76, budynek nr 6, w którym odbędą się oba etapy konkursu.

5.2. Osoba wyznaczona do bieżących kontaktów: Magdalena Dolińska - m.dolinska@po.opole.pl,

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nastąpi taka konieczność. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem oraz w kwestiach spornych decyzje podejmuje kierownictwo SJO.

 

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej