CZCIONKA:
KONTRAST:

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych i dydaktycznych i będzie obejmowała różnorodne dziedziny nauki, w tym: językoznawstwo, kulturoznawstwo i literaturoznawstwo.Szczególnie zapraszamy doktorantów i młodych pracowników naukowych do dzielenia się informacjami o ich postępach w realizowanych pracach.

Zapraszamy także wszystkich chętnych do prezentacji tematów badawczych z innych niż wymienione wyżej dziedziny. Lista proponowanych zagadnień znajduje się w dalszej części niniejszego zaproszenia. Zachęcamy również do prezentacji referatów o charakterzeinterdyscyplinarnym. Pragniemy, by konferencja była okazją do zapoznania się z różnorodnymi poglądami na temat języka i kultury oraz by odmienne sądy i opinie stały się przyczynkiem do owocnych dyskusji.

Dlatego też wśród zaproszonych gości znajdują się zarówno lingwiści, medioznawcy, kulturoznawcy jak i praktycy języka – swą obecnością zaszczycą nas dziennikarz i lektor filmowy oraz przedstawicielka firmy konsultingowo-szkoleniowej PriceWaterhouseCoopers.

 

Proponowane zagadnienia:

I. Językoznawstwo antropologiczne (antropologiczne zakotwiczenie człowieka w komunikacji).

1) Etnolingwistyka (rozpoznawalne związki między językami, myśleniem, zachowaniem się człowieka a otaczającą go rzeczywistością – analiza wybranej grupy społecznej danego obszaru językowego, etnografia komunikacji).

2) Językowy obraz świata (Czy możliwe jest wykreowanie rzeczywistości nie związanej z doświadczeniem? a także: relacje pomiędzy językiem a kulturą lub językiem a literaturą.

 

II. Różne obszary językoznawstwa (ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnych kierunków badań lingwistycznych).

1) Glottodydaktyka ( metody stosowane w glottodydaktyce w skutecznym nauczaniu L1 lub L2).

2) Lingwistyka komputerowa (modele komputerowe używane w celu testowania hipotez dotyczących mowy i języka; najnowsze programy komputerowe przetwarzające język naturalny).

3) Krytyczna analiza dyskursu (siła sprawcza dyskursu w życiu społecznym; paradygmat KAD rozpatrywany w kategoriach uświadamiania problemów społecznych i szerzenia o nich wiedzy lub analizy konfliktu pomiędzy subkulturami społecznymi – konfliktu uwidaczniającego się w sposobie wzajemnego zwracania się do siebie i reprezentowania siebie w dyskursie).

4) Psycholingwistyka (psychologiczne podstawy i uwarunkowania w przyswajaniu języka obcego).

5) Socjolingwistyka (współczesne konteksty aktów komunikacji lub studenci XXI wieku – „co, do kogo, w jakiej sytuacji i w jakim celu mówią”).

6) Translatoryka (Próba odpowiedzi na wybrane pytanie: na czym polega przebieg procesu tłumaczenia? Czym tak naprawdę jest tłumaczenie? Jaka jest rola tłumaczenia w wymianie międzykulturowej i rozprzestrzenianiu się idei? Czy możliwe jest tłumaczenie bez manipulacji informacją? Rola tłumacza w ostatecznym kształcie tłumaczonego tekstu).

7) Onomastyka (główne tendencje we współczesnym nazewnictwie [imiona, nazwiska lub miejscowości] w obszarze polsko-, niemiecko- lub anglojęzycznym).

8) Poezja lingwistyczna (język jako narzędzie komunikacji w poezji).

 

III. Kulturoznawstwo:

1) Filozoficzna refleksja nad kulturą jako osobną całością.

2) Badania tekstów kultury: film, fotografia, moda itp.

3) Antropologia kulturowa (kultura „Innego”).

4) Socjologia kultury (społeczne przejawy uczestnictwa w kulturze).

5) Medioznawstwo (kulturowa rola mediów lub ich wpływ na rozwój kulturowy społeczeństw).

 

IV. Literaturoznawstwo

1) Historia literatur:

- Przekształcenia w literaturze określonego kręgu językowego na tle historycznym.

- Ewolucja wybranych idei, motywów czy zjawisk w dziedzinie literatury danego obszaru językowego.

- Związki literatury z życiem danej społeczności.

2) Teoria literatury:

- Teoria dzieła literackiego (poetyka) – dowolne ujęcie problemu.

- Teoria procesu historycznoliterackiego (poetyka historyczna) – dowolne ujęcie problemu.

3) Krytyka literacka:

- Dyskusja, ocena lub interpretacja wybranych dzieł literackich.

 

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej