CZCIONKA:
KONTRAST:

Regulamin konkursu języka angielskiego

z elementami języka specjalistycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

odbywającego się w ramach XII Opolskiego Festiwalu Nauki 2014

 1. Cel.

1.1.Celem konkursu jest sprawdzenie umiejętności i ogólnej znajomości języka angielskiego z elementami podstawowego słownictwa specjalistycznego oraz wiedzy o świecie i kultury krajów anglojęzycznych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz propagowanie i upowszechnianie nauki języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych.

1.2.Celem dodatkowym jest zainteresowanie młodych ludzi specjalistyczną tematyką (technika, ekonomia i medycyna) w języku angielskim oraz promocja i zachęcenie do podjęcia studiów technicznych na Politechnice Opolskiej.

 

2. Uczestnicy.

2.1.Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z województwa opolskiego uczących się języka angielskiego.

2.2. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel języka angielskiego ze szkoły pragnącej wziąć udział w konkursie w terminie do 28 lutego 2014 r. drogą e-mail na adres sjo@po.opole.pl podając następujące informacje:

·         nazwa i adres szkoły,

·         imiona i nazwiska wszystkich uczestników,

·         imię i nazwisko opiekuna zespołu uczestników,

·      imię i nazwisko osoby zgłaszającej do konkursu wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail).

2.3.Liczba uczestników konkursu jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

2.4.Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w konkursie zostanie przesłane do
3 marca 2014 r. na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

3.      Organizacja i przebieg konkursu.

3.1.Konkurs odbywa się w Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej, zwanym dalej SJO.

3.2.Udział w konkursie jest bezpłatny.

3.3.Uczestnicy są zgłaszani w postaci trzyosobowych drużyn szkolnych.

3.4.Jedna szkoła może wytypować maksymalnie 3 drużyny, a organizator zastrzega sobie prawo zmniejszenia tej liczby z powodów technicznych w wypadku dużego zainteresowania konkursem.

3.5.Konkurs przebiega dwuetapowo.

3.6.Etap I odbędzie się 14 marca 2014 r. od godz. 10.30 do godz. 12.00. W ramach etapu I:

·         przeprowadzone zostaną eliminacje pisemne opierające się na teście, w którym obok ogólnego języka angielskiego zawarte będą elementy języka technicznego, ekonomicznego i medycznego,

·         wszyscy uczestnicy rozwiązują test, a następnie indywidualnie uzyskane wyniki sumowane są dla każdej drużyny szkolnej;

·         maksymalnie można zdobyć 60 punktów.

3.7.Wyniki etapu I ogłoszone będą 21 marca 2014 r.  na stronie internetowej SJO http://www.sjo.po.opole.pl/ .

3.8.Do etapu II przechodzą trzy drużyny z największą ilością zsumowanych punktów.

3.9.Etap II odbędzie się 28 marca 2014 r. od godz. 10.30 do godz. 12.00. Etap II podlega następującym zasadom:

·         składa się z części quizowej i prezentacji multimedialnej,

·         quiz sprawdza ogólną wiedzę o świecie i kulturze krajów anglojęzycznych i trwa ok. 60 minut,

·         prezentacja multimedialna ma dotyczyć tematu „Modern technologies”, może trwać maksymalnie 15 minut, a liczba prezenterów wewnątrz danej drużyny jest dowolna,

·         uczestnicy przygotowują prezentację multimedialną w języku angielskim na dwóch nośnikach pamięci. Prezentacja przygotowywana jest przez uczestników samodzielnie w okresie pomiędzy I a II etapem konkursu, pod nadzorem nauczyciela. Sprzęt komputerowy i multimedia zapewnia SJO (komputer, projektor, nagłośnienie),

·         podczas obu zadań II etapu oceniane będą: poprawność językowa, płynność wypowiedzi, poprawność wymowy, dobór i wykorzystanie słownictwa technicznego, optymalne wykorzystanie czasu i techniki multimedialnej,

3.10.   Wyniki II etapu ogłoszone zostaną bezpośrednio po zakończeniu II etapu, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Pikniku Naukowego XII Festiwalu Nauki 1 czerwca 2014 r.                                                  

4. Uwagi dodatkowe

4.1 Informacje dotyczące konkursu oraz przykładowa literatura pomocna w przygotowaniu uczniów do konkursu znajdują się na stronie SJO w zakładce „Konkurs języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych”.

4.2. Uczniowie niebiorący udziału w konkursie (maksymalnie w liczbie pięciu osób w przeliczeniu na jedną drużynę) mogą przyjść na II etap konkursu, w celu wsparcia drużyn swoją obecnością i dopingiem.

 

5. Organizator

5.1 Organizatorem konkursu jest Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej w Opolu, ul. Prószkowska 76, budynek nr 6, w którym odbędą się oba etapy konkursu.

            5.2. Osoba wyznaczona do bieżących kontaktów:

Magdalena Dolińska, (m.dolinska@po.opole.pl, tel.: 505104640 lub 774498138)

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nastąpi taka konieczność.

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem oraz w kwestiach spornych decyzje podejmuje kierownictwo SJO. 

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej