Strona głównaEgzamin

Egzamin. 2020-11-25 12:06.

Egzamin z języka obcego

w CENTRUM JĘZYKOWYM Politechniki Opolskiej. 

Zasady dotyczące studentów studiów stacjonarnych I-go stopnia.

1. Egzamin przeprowadzany jest po czterech semestrach lektoratu języka obcego na wszystkich wydziałach Politechniki Opolskiej.

2. Egzamin składa się z dwóch części:

 • ustnej (30pkt)
 • pisemnej (70pkt)

3. Obie części egzaminu przeprowadzane są w sesji egzaminacyjnej.

4. Opis części ustnej egzaminu:

 •  obowiązuje opracowany zestaw zagadnień egzaminacyjnych przedstawiony studentom na początku semestru
 •  składa się z dwóch części (czas wypowiedzi - do 5 min): wypowiedzi studenta na temat kierunku studiów, zainteresowań oraz zawodowych planów na przyszłość (I część) oraz odpowiedzi studenta na pytanie wylosowane w obecności egzaminującego (II część).

5. Kryteria oceniania egzaminu ustnego:

 • sprawność komunikacyjna
 • zakres struktur leksykalno-gramatycznych
 • poprawność struktur leksykalno-gramatycznych
 • wymowa i intonacja
 • płynność wypowiedzi

6. Opis części pisemnej:

 • test egzaminacyjny jest układany indywidualnie przez wykładowców dla poszczególnych grup
 • test składa sę z następujących części: słuchanie (20 pkt), czytanie (20 pkt), formy leksykalno-gramatyczne (20 pkt), pisanie (10pkt)

7. Kryteria oceniania pisania:

 • treść
 • forma
 • bogactwo językowe
 • poprawność językowa

8. Przy ocenianiu egzaminu obowiązuje następująca punktacja:

ilość punktów

ocena

100 – 91

bardzo dobry

90 – 81

dobry plus

80 – 71

dobry

70 – 61

dostateczny plus

60 – 51

dostateczny

 9. Ocena z egzaminu jest oceną łączną za obie części: ustną i pisemną

     (odpowiednio: 30pkt + 70pkt=100pkt).

10. Kolejność przeprowadzania części egzaminu jest dowolna i zależy od ustaleń prowadzącego zajęcia.

Zasady przeprowadzania egzaminu po lektoracie z języka obcego dla studentów jednolitych studiów stacjonarnych kierunku Fizjoterapia 

1. Egzamin składa się z dwóch części:

 • pisemnej (70% oceny)
 • ustnej (30% oceny)

2. Obie części egzaminu przeprowadzane są w sesji egzaminacyjnej.

3. Egzamin przeprowadzany jest po pięciu semestrach nauki, z zastrzeżeniem, że egzamin zerowy obejmujący część pisemną może zostać przeprowadzony po czterech semestrach nauki.

4. Część pisemna egzaminu ma formę testową i przeprowadzana jest na poziomie B2 wg. CEFR.

Test składa się z następujących części:

 • słuchanie,
 • czytanie,
 • formy leksykalno-gramatyczne,
 • pisanie.

Pisanie oceniane jest według następujących kryteriów:

 • poprawność treści
 • poprawność formy
 • bogactwo językowe
 • poprawność językowa

5. Część ustna egzaminu przeprowadzana jest na poziomie B2+ zgodnie z CEFR.

Punkt ciężkości spoczywa na sprawdzeniu biegłości Studenta w posługiwaniu się słownictwem specjalistycznym. W ramach tej części Studenci przygotowują indywidualne prezentacje na temat specjalistyczny uzgodniony wcześniej z prowadzącym zajęcia.

Kryteria oceniania części ustnej egzaminu:

- Ocena prezentacji.

10 pkt

Prezentacja logicznie ułożona i na temat, bez błędów gramatycznych i językowych

8

Prezentacja logicznie ułożona i na temat, kilka błędów gramatycznych i językowych

6

Prezentacja w większości logicznie ułożona i na temat, pojedyncze błędy gramatyczne i językowe

5

Prezentacja nie zawsze logicznie ułożona, na temat, pojedyncze błędy gramatyczne i językowe

4

Prezentacja nie zawsze logicznie ułożona, często nie na temat, zawiera błędy gramatyczne i językowe

2

Prezentacja niezbyt logicznie ułożona i często nie na temat, zawiera liczne błędy gramatyczne i językowe

0

Prezentacja w większości nielogiczna i nie na temat, zawiera błędy gramatyczne i językowe

 - Zakres słownictwa specjalistycznego.

10 pkt.

Bogaty zasób słownictwa specjalistycznego

8

Duży zasób słownictwa specjalistycznego

5

Przeciętny zasób słownictwa specjalistycznego

3

Ograniczony zasób słownictwa specjalistycznego

1

Znacznie ograniczony/ubogi zasób słownictwa specjalistycznego

0

Brak użycia słownictwa specjalistycznego

 

-Sprawność komunikacyjna i umiejętności językowe (tj. zakres struktur leksykalno-gramatycznych i poprawność struktur leksykalno-gramatycznych w odniesieniu do poziomu B2+, wymowa i intonacja, płynność wypowiedzi).

10 pkt.

Bogaty zasób struktur językowych, bardzo drobne błędy

8

Bogaty zasób struktur językowych drobne błędy, wynikające głównie z ambitnej próby posłużenia się złożonym językiem

6

Dobry zasób struktur językowych, sporadyczne błędy nie wpływające na zrozumienie przekazu

4

Odpowiedni zasób struktur językowych, liczne błędy nie wpływające na zrozumienie przekazu

3

Ograniczony zasób struktur językowych, błędy czasami utrudniające zrozumienie przekazu

1

Ograniczony zasób struktur językowych, błędy gramatyczne często utrudniające zrozumienie przekazu

0

Zbyt ubogi zasób struktur językowych, liczne  błędy znacznie utrudniające zrozumienie przekazu

 

9. Ocena z egzaminu jest oceną łączną za obie części: pisemną i ustną 

     (odpowiednio: 70 % + 30 % = 100%).

10. Skala ocen:

%

ocena

100 – 91

bardzo dobry

90 – 81

dobry plus

80 – 71

dobry

70 – 61

dostateczny plus

60 – 51

dostateczny

 

Zasady dotyczące studentów studiów stacjonarnych II-go stopnia 

Egzamin składa się z dwóch części:

I. pisemnej  -  stanowiącej 70% oceny - 42 pkt (czas trwania egzaminu to max. 60 min

II. ustnej  -  stanowiącej 30% oceny - 18 pkt (czas wypowiedzi od 3 do 5 min) 

Część pisemna to zadania sprawdzające znajomość słownictwa i wyrażeń charakterystycznych dla specjalizacji

Część ustna to indywidualna prezentacja studenta na temat zgodny ze specjalizacją 

Przy ocenianiu egzaminu obowiązuje następująca punktacja: 

Ilość punktów

ocena

60-55

bardzo dobry

54-49

dobry plus

48-43

dobry

42-37

dostateczny plus

36-31

dostateczny

 Ocena z egzaminu jest oceną łączną za obie częsci: ustną i pisemną. Kolejność przeprowadzania poszczególnych części egzaminu jest dowolna i zależy od ustaleń prowadzącego zajęcia. 

  

 

 

Logo GTP

  

Prep centre logo RGB

sermo-logo-nowe