CZCIONKA:
KONTRAST:

Egzamin kończący lektorat języka obcego w Centrum Językowym Politechniki Opolskiej w roku akademickim 2021/2022

Zasady dotyczące studentów studiów stacjonarnych I-go stopnia.

1. Centrum Językowe przeprowadza egzaminy po zakończeniu lektoratu na studiach I stopnia na poziomach zaawansowania B2 i B2+.

2. Egzamin składa się z dwóch części, za które przysługuje następująca liczba punktów:

1) część ustna – 30 pkt;

2) część pisemna – 70 pkt.

3. Obie części egzaminu, o których mowa w ust.2, przeprowadzane są w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej.

4. Część ustna egzaminu:

1) obejmuje zakres materiału, na podstawie którego opracowano zestaw zagadnień egzaminacyjnych przekazany do wiadomości studentom na początku ostatniego semestru lektoratu;

2) składa się z dwóch części:

a) wypowiedzi studenta na temat kierunku studiów, zainteresowań oraz zawodowych planów na przyszłość – część I,

b) odpowiedzi studenta na pytanie wylosowane w obecności egzaminującego – część II;

3) przewiduje czas wypowiedzi studenta – do 5 minut.

5. Kryteria oceniania części ustnej egzaminu:

1) sprawność komunikacyjna;

2) zakres struktur leksykalno-gramatycznych;

3) poprawność struktur leksykalno-gramatycznych;

4) wymowa i intonacja;

5) płynność wypowiedzi.

6. Część pisemną egzaminu stanowi test egzaminacyjny układany indywidualnie przez prowadzących zajęcia dla poszczególnych grup, składający się z następujących części ocenianych według wymienionej maksymalnej punktacji:

1) rozumienie ze słuchu – 20 pkt;

2) czytanie ze zrozumieniem – 20 pkt;

3) formy leksykalno-gramatyczne – 20 pkt;

4) umiejętność pisania – 10 pkt.

7. Kryteria oceniania części sprawdzającej umiejętność pisania:

1) treść;

2) forma;

3) bogactwo językowe;

4) poprawność językowa.

7. Przy ocenie egzaminu zastosowanie ma następująca punktacja:

Liczba punktów

Ocena

91 – 100

bardzo dobry

81 – 90

dobry plus

71 – 80

dobry

61 – 70

dostateczny plus

51 – 60

dostateczny

8. Ocena z egzaminu jest oceną łączną za obie części egzaminu: ustną i pisemną.

9. Kolejność przeprowadzania części egzaminu jest dowolna i zależy od ustaleń prowadzącego zajęcia.

 Zasady dotyczące studentów studiów stacjonarnych II-go stopnia

Egzamin składa się z dwóch części:

I.   pisemnej  -  stanowiącej 70% oceny - 42 pkt (czas trwania egzaminu to max. 60 min)

II.  ustnej  -  stanowiącej 30% oceny - 18 pkt (czas wypowiedzi od 3 do 5 min)

Część pisemna to zadania sprawdzające znajomość słownictwa i wyrażeń charakterystycznych dla specjalizacji

Część ustna to indywidualna prezentacja studenta na temat zgodny ze specjalizacją

Przy ocenianiu egzaminu obowiązuje następująca punktacja:

iość punktów ocena
60 - 55 bardzo dobry
54 - 49 dobry plus
48 - 43 dobry
42 - 37 dostateczny plus
36 - 31 dostateczny

Ocena z egzaminu jest oceną łączną za obie częsci: ustną i pisemną.

Kolejność przeprowadzania poszczególnych części egzaminu jest dowolna i zależy od ustaleń prowadzącego zajęcia.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej