Strona głównaEgzamin

Egzamin. 2019-10-10 17:41.

Egzamin z języka obcego

w CENTRUM JĘZYKOWYM Politechniki Opolskiej.

 

Zasady dotyczące studentów studiów stacjonarnych I-go stopnia.


1. Egzamin przeprowadzany jest po czterech semestrach lektoratu języka obcego na wszystkich wydziałach Politechniki Opolskiej.

2. Egzamin składa się z dwóch części:

 • ustnej (30pkt)
 • pisemnej (70pkt)

3. Obie części egzaminu przeprowadzane są w sesji egzaminacyjnej.

4. Opis części ustnej egzaminu:

 •  obowiązuje opracowany zestaw zagadnień egzaminacyjnych przedstawiony studentom na początku semestru
 •  składa się z dwóch części (czas wypowiedzi - do 5 min): wypowiedzi studenta na temat kierunku studiów, zainteresowań oraz zawodowych planów na przyszłość (I część) oraz odpowiedzi studenta na pytanie wylosowane w obecności egzaminującego (II część).

5. Kryteria oceniania egzaminu ustnego:

 • sprawność komunikacyjna
 • zakres struktur leksykalno-gramatycznych
 • poprawność struktur leksykalno-gramatycznych
 • wymowa i intonacja
 • płynność wypowiedzi

6. Opis części pisemnej:

 • test egzaminacyjny jest układany indywidualnie przez wykładowców dla poszczególnych grup
 • test składa sę z następujących części: słuchanie (20 pkt), czytanie (20 pkt), formy leksykalno-gramatyczne (20 pkt), pisanie (10pkt)

7. Kryteria oceniania pisania:

 • treść
 • forma
 • bogactwo językowe
 • poprawność językowa

8. Przy ocenianiu egzaminu obowiązuje następująca punktacja:

ilość punktów

ocena

100 – 91

bardzo dobry

90 – 81

dobry plus

80 – 71

dobry

70 – 61

dostateczny plus

60 – 51

dostateczny

 

9. Ocena z egzaminu jest oceną łączną za obie części: ustną i pisemną
     (odpowiednio: 30pkt + 70pkt=100pkt).

10. Kolejność przeprowadzania części egzaminu jest dowolna i zależy od ustaleń prowadzącego zajęcia.

 

Zasady dotyczące studentów studiów stacjonarnych II-go stopnia

 


Egzamin składa się z dwóch części:

I.   pisemnej  -  stanowiącej 70% oceny - 42 pkt (czas trwania egzaminu to max. 60 min)

II.  ustnej  -  stanowiącej 30% oceny - 18 pkt (czas wypowiedzi od 3 do 5 min)

 

Część pisemna to zadania sprawdzające znajomość słownictwa i wyrażeń charakterystycznych dla specjalizacji

Część ustna to indywidualna prezentacja studenta na temat zgodny ze specjalizacją

 

Przy ocenianiu egzaminu obowiązuje następująca punktacja:

iość punktów ocena
60 - 55 bardzo dobry
54 - 49 dobry plus
48 - 43 dobry
42 - 37 dostateczny plus
36 - 31 dostateczny

Ocena z egzaminu jest oceną łączną za obie częsci: ustną i pisemną.

Kolejność przeprowadzania poszczególnych części egzaminu jest dowolna i zależy od ustaleń prowadzącego zajęcia.