CZCIONKA:
KONTRAST:

ZASADY REALIZACJI I ZALICZANIA LEKTORATU W CENTRUM JĘZYKOWYM POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

 

1. Zajęcia z języka obcego są przedmiotem obowiązkowym dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz II stopnia zgodnie z planami studiów na poszczególnych wydziałach. 
2. Student zobowiązany jest do realizowania wymagań określonych przez prowadzącego zajęcia, aktywnego udziału w zajęciach, wykonywania zadań domowych i samodzielnej nauki.  3. Student z orzeczoną niepełnosprawnością lub z zatwierdzonymi dysfunkcjami zobowiązany jest poinformować o tym lektora na początku semestru w celu dostosowania form zaliczeń, kolokwium, sprawdzianów, egzaminu oraz czasu ich trwania do jego potrzeb. Lektor przekazuje tę informację Dyrektorowi CJ. 
4. Student ma obowiązek posiadać podręcznik i/lub materiały do zajęć oraz kompletować materiały uzupełniające (np. materiały on-line, karty pracy) zlecane przez prowadzącego zajęcia, z poszanowaniem praw autorskich. 
5. Podczas zajęć obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i innych urządzeń, jeśli nie stanowią one pomocy dydaktycznej. 
6. Dyrektor Centrum Językowego rozpatruje sprawy związane z przeniesieniem studenta do innej grupy z uwzględnieniem postanowień zarządzenia Rektora Politechniki Opolskiej dotyczącego liczebności grup studenckich.  
7. Przeniesienie do innej grupy, na wniosek studenta, jest możliwe w terminie do dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć w semestrze. Podanie w sprawie przeniesienia, podpisane przez prowadzących zajęcia w dotychczasowej grupie studenta oraz w grupie, do której student zamierza się przenieść, należy skierować do Dyrektora Centrum Językowego i złożyć w sekretariacie Centrum Językowego.  
8. Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Opolskiej, student jest zobowiązany do udziału we wszystkich zajęciach dydaktycznych zgodnie z planem studiów.  
9. Student ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność oraz zaliczyć przerobiony materiał i/lub wykonać dodatkowe zadania w postaci i w terminie ustalonym z prowadzącym zajęcia.  
10. Student nie uzyskuje zaliczenia lektoratu, jeżeli nie otrzymał pozytywnych wyników z prac kontrolnych i/lub nie usprawiedliwił nieobecności na zajęciach.

 11. Prace testowe są oceniane według następującej punktacji:

  1. 91% - 100% - ocena bardzo dobra (5);
  2. 81% - 90,99% - ocena dobra plus (4,5);
  3. 71% - 80,99% - ocena dobra (4);
  4. 61% - 70,99% - ocena dostateczna plus (3,5);
  5. 51% - 60,99% - ocena dostateczna (3);
  6. 0 – 50,99% - ocena niedostateczna (2).

12. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy studenta lub korzystaniaz niedozwolonych materiałów, student nie zalicza danego zadania / kolokwium / odpowiedzi / egzaminu i jest zobowiązany do jego poprawienia w terminie ustalonym z prowadzącym zajęcia.

13. Przepisanie oceny zaliczeniowej jest możliwe, jeżeli:

  1. całkowita liczba godzin lektoratu, z którego student uzyskał zaliczenie jest taka sama lub większa niż liczba godzin lektoratu, na który student ma uczęszczać;
  2.  lektoraty językowe prowadzone są na tym samym poziomie zaawansowania;
  3.  ocena dotyczy lektoratu prowadzonego na studiach tego samego stopnia.

14. Lektorat kończy się egzaminem, który przeprowadzany jest na koniec czwartego semestru lektoratu języka obcego na wszystkich wydziałach Politechniki Opolskiej. Zasady przeprowadzania egzaminu określa załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

15. W przypadku przepisania oceny zaliczeniowej, przy jednoczesnym braku oceny z egzaminu końcowego, student jest zobowiązany do zdania takiego egzaminu obowiązującego w danej grupie, u lektora prowadzącego zajęcia.

16. Student, który powtarza semestr może ubiegać się o przepisanie ocen z zaliczeń / egzaminu uzyskanych w poprzednim semestrze, zgłaszając ten fakt przy zapisywaniu się
na początku semestru. Przepisania oceny dokonuje prowadzący zajęcia w grupie, do której zapisał się student.

17. Student może uzyskać przepisanie oceny z egzaminu kończącego lektorat:

1) na podstawie wcześniej zdanego egzaminu z tego samego języka obcego, na tym samym poziomie biegłości językowej lub:

2) jeżeli posiada certyfikat stwierdzający stopień znajomości języka na poziomie odpowiadającym jego grupie językowej.

18. Wykaz certyfikatów zwalniających z egzaminu kończącego lektorat zawiera załącznik nr 2 do niniejszych zasad.

19. Egzamin BULATS zwalnia studenta z części pisemnej egzaminu kończącego lektorat w CJ PO. Do części ustnej egzaminu student podchodzi na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszych zasad.

20. Uczestnicy II etapu ogólnopolskiej olimpiady językowej dla studentów uczelni technicznych otrzymują ocenę bardzo dobrą jako zaliczenie semestru, w którym odbywa się olimpiada.

21. Zwycięzca ogólnopolskiej olimpiady językowej otrzymuje ocenę bardzo dobrą z egzaminu kończącego lektorat języka obcego.

22. Studentów studiów niestacjonarnych, uczęszczających na lektorat języka angielskiego obowiązują dodatkowo postanowienia zawarte w regulaminie korzystania z platformy edukacyjnej (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 23/2011), z którego treścią są zapoznawani na pierwszych zajęciach w semestrze.

23. Prowadzący zajęcia może dokonać dodatkowych ustaleń ze studentami w sprawach nieujętych niniejszym dokumentem, a dotyczących zaliczania lektoratu, o ile są zgodne z obowiązującym Regulaminem Studiów w Politechnice Opolskiej.

24. Wszelkie wątpliwości i sprawy sporne w zakresie zaliczania lektoratu rozstrzyga Dyrektor Centrum Językowego.

Załącznik nr 1

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO

W CENTRUM JĘZYKOWYM POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

1. Centrum Językowe przeprowadza egzaminy po zakończeniu lektoratu na studiach I stopnia na poziomach zaawansowania B2 i B2+.

2. Egzamin składa się z dwóch części, za które przysługuje następująca liczba punktów:

1) część ustna – maksymalnie 30 pkt;

2) część pisemna – maksymalnie 70 pkt.

3. Obie części egzaminu, o których mowa w ust.2, przeprowadzane są w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej.

4. Część ustna egzaminu:

1) obejmuje zakres materiału, na podstawie którego opracowano zestaw zagadnień egzaminacyjnych przekazany do wiadomości studentom na początku ostatniego semestru lektoratu;

2) składa się z dwóch części:

a) wypowiedzi studenta na temat kierunku studiów, zainteresowań oraz zawodowych planów na przyszłość – część I,

b) odpowiedzi studenta na pytanie wylosowane w obecności egzaminującego – część II;

3) przewiduje czas wypowiedzi studenta – do 5 minut.

5. Kryteria oceniania części ustnej egzaminu:

1) sprawność komunikacyjna;

2) zakres struktur leksykalno-gramatycznych;

3) poprawność struktur leksykalno-gramatycznych;

4) wymowa i intonacja;

5) płynność wypowiedzi.

6. Część pisemną egzaminu stanowi test egzaminacyjny układany indywidualnie przez prowadzących zajęcia dla poszczególnych grup, składający się z następujących części ocenianych według wymienionej maksymalnej punktacji:

1) rozumienie ze słuchu – 20 pkt;

2) czytanie ze zrozumieniem – 20 pkt;

3) formy leksykalno-gramatyczne – 20 pkt;

4) umiejętność pisania – 10 pkt.

7. Kryteria oceniania części sprawdzającej umiejętność pisania:

1) treść;

2) forma;

3) bogactwo językowe;

4) poprawność językowa.

7. Przy ocenie egzaminu zastosowanie ma następująca punktacja:

Ilość punktów

Ocena

91 – 100

bardzo dobry

81 – 90

dobry plus

71 – 80

dobry

61 – 70

dostateczny plus

51 – 60

dostateczny

8. Ocena z egzaminu jest oceną łączną za obie części egzaminu: ustną i pisemną.

9. Kolejność przeprowadzania części egzaminu jest dowolna i zależy od ustaleń prowadzącego zajęcia.

Załącznik nr 2

Certyfikaty zwalniające z egzaminu kończącego lektorat

uznawane przez Centrum Językowe Politechniki Opolskiej

Uznanie innych certyfikatów, nie wymienionych poniżej, wymaga zgody Dyrektora Centrum Językowego.

Język angielski

Certyfikat

Poziom wg standardów Rady Europy

Wynik egzaminu

Ocena SJO PO

FCE

First Certificate in English

B2

A

B

C

5

4

3

CAE

Certificate in Advanced English

C1

A, B, C

5

CPE

Certificate of Proficiency in English

C2

A, B, C

5

CELS Vantage

Certificates in English Language Skills

B2

pass with merit

pass

5

4

CELS Higher

C1

 

5

IELTS

International English Language Testing System

B2

C1

C2

IELTS level 4-5

IELTS level 6-7

IELTS level 8-9

5

5

5

ELSA

English Language Skills Assessment

B2

C1

C2

 

5

5

5

TOEFL

Test of English as a Foreign Language

B2-C2

PBT 510-530 pkt

531- 677 pkt

4

5

CBT 180-200 pkt

201-300 pkt

4

5

IBT 87-90 pkt

91-120 pkt

4

5

TELC

The European Language Certificate

B2

grade 1, grade 2

grade 3

grade 4

5

4

3

C1

 

5

AP

Advanced Placement International

B2

grade 2

grade 3

4

5

C1-C2

grade 4

grade 5

5

EFB

English for Business

B2-C2

level 2-4

5

BULATS

Business Language Testing Service

B2

ALTE level 3

70 pkt

(zdana cz.pisemna)

C1

ALTE level 4

C2

ALTE level 5

BEC Vantage

Business English Certificate

B2

pass with merit

pass

5

4

BEC Higher

C1

 

5

TOEIC

B2

820-990

5

785-819

4

700-784

3

Język niemiecki

 Certyfikat

Poziom wg standardów Rady Europy

 Wynik egzaminu

 Ocena SJO PO

GDS

Großes Deutsches Sprachdiplom

C2

 

5

KDS

Kleines Deutsches Sprachdiplom

C1

 

5

Zentrale Oberstufenprüfung

C2

 

5

Zentrale Mittelstufenprüfung

C1

 

5

Österreichisches Sprachdiplom Mittelstufe

B2

 

5

TELC

The European Language Certificates

B2

1-2

3

4

5

4

3

C1-C2

 

5

PWD

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International

   

5

DWD

Österreichisches Sprachdiplom Diplom Wirtschaftssprache Deutsch

   

5

Test DaF

 

średnia 4 ocen TDN równa lub większa od 4.0

5

 

średnia 4 ocen TDN mniejsza niż 4.0

5

DSH

Deutsche Sprachprüfung für Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber

   

5

ZDfB

Zertifikat Deutsch für den Beruf

   

ocena zgodna z certyfikatem

Zertifikat Deutsch Plus

   

ocena zgodna z certyfikatem

DSD II

Deutsches Sprachdiplom

   

5

BULATS

Business Language Testing Service

B2

ALTE level 3:

70 pkt

(zdana cz.pisemna)

 

C1

ALTE level 4

C2

ALTE level 5

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej