CZCIONKA:
KONTRAST:
Regulamin 
I Konkursu Języka Niemieckiego
„Was wissen Sie über Deutschland? Berühmte deutsche  Wissenschaftler, Erfinder und Entdecker“
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego
I. CELE
1.Celem  Konkursu jest sprawdzenie wiedzy na temat znanych niemieckich naukowców, wynalazców i odkrywców i związanej z nią znajomości języka niemieckiego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego oraz zapoznanie uczestników z Politechniką Opolską poprzez aktywny udział w XII Festiwalu Nauki i zachęcenie ich do podjęcia studiów na tej uczelni.
2.Konkurs ma za zadanie zachęcenie uczestników do samodzielnej pracy nad łączeniem i wzbogacaniem wiadomości z różnych przedmiotów szkolnych związanych z tematem oraz doskonalenie języka niemieckiego specjalistycznego w celu poznawania literatury z różnych dziedzin i przygotowania specjalistycznej prezentacji. 
 
II. UCZESTNICY
W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego po wcześniejszym formalnym zgłoszeniu przez ich szkołę. Na każdy etap Konkursu uczestnik zgłasza się z ważną legitymacją szkolną.
 
III. ORGANIZATOR
Organizatorem I Konkursu Języka Niemieckiego „Was wissen Sie über Deutschland? Berühmte deutsche Wissenschaftler, Erfinder und Entdecker“ dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego jest Zespół Języka Niemieckiego Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej.
 
IV. PRZEBIEG KONKURSU
1.Zainteresowane szkoły powinny nadesłać informację o swoich uczniach pragnących wziąć w konkursie wyłącznie drogą elektroniczną. Formularz zgłoszenia udziału, dostępny na stronie http://www.sjo.po.opole.pl/ w zakładce Konkursy, należy przesłać do Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej pocztą elektroniczną na adres zljn@po.opole.pl do 31.03.2014r.
2.Konkurs składa się z dwóch etapów: 
 
1)Etap I:
 
Termin:  środa, 09.04.2014r., godz. 10.00. 
Miejsce: szkoły ponadgimnazjalne województwa opolskiego, które zgłosiły udział w Konkursie. 
Czas trwania: 60 minut.
Ta część Konkursu odbywa się obowiązkowo w tym samym dniu i o tej samej porze we wszystkich szkołach.
Forma: test pisemny sprawdzający w języku niemieckim wiedzę na temat znanych niemieckich naukowców, wynalazców i odkrywców z elementami języka specjalistycznego. Test zostanie przesłany do szkół biorących udział w Konkursie drogą elektroniczną dwa dni przed terminem Etapu I. Każda szkoła sama powiela testy dla swoich uczestników. Organizator przesyła do szkół również wzór protokołu z przeprowadzonego I Etapu Konkursu wraz z załącznikiem dotyczącym uczestników I Etapu.
Wyniki: test sprawdzany jest przez nauczycieli języka niemieckiego w szkołach macierzystych i oceniany według klucza nadesłanego przez Organizatora.
Do 16.04.2014r. szkoły przesyłają pocztą zwykłą na adres Organizatora sprawdzone prace uczestników I Etapu Konkursu oraz protokół z jego przeprowadzenia wraz z załącznikiem, który dodatkowo należy przesłać również pocztą elektroniczną na adres zljn@po.opole.pl. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli testów nadesłanych przez szkoły.
Do 5.05.2014r. szkoły otrzymają informację o uczniach zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu.
 
2)Etap II:
 
Etap II składa się z części pisemnej i ustnej.
 
 
Część pisemna:
Termin:  poniedziałek, 2.06.2014r., godz. 10.00. 
Miejsce: Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej, Budynek Nr 6, sala nr 20, ul. Prószkowska 76.
Czas trwania: 60 minut.
Forma: test pisemny sprawdzający w języku niemieckim wiedzę na temat znanych niemieckich naukowców, wynalazców i odkrywców z elementami języka specjalistycznego. 
Wyniki: test sprawdzany będzie bezpośrednio po zakończeniu części pisemnej przez Organizatora, a jego wyniki i lista osób dopuszczonych do części ustnej zostaną ogłoszone do godz. 13.00 tego samego dnia. 
 
Część ustna:
Termin: poniedziałek, 2.06.2014r. po godz. 13.00.
Miejsce: Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej, Budynek Nr 6, sala nr 20, ul. Prószkowska 76.
Czas trwania: jedna prezentacja do 10 minut.
Forma: prezentacja multimedialna przygotowana przez uczestników na temat:
 
Welche deutsche Erfindung ist Ihrer Meinung nach am nützlichsten für die Menschheit?
 
Wyniki: ogłoszenie Laureatów I Konkursu Języka Niemieckiego „Was wissen Sie über Deutschland? Berühmte deutsche Wissenschaftler, Erfinder und Entdecker“ dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego nastąpi po przerwie organizacyjnej po zakończeniu części ustnej II Etapu.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów poniesionych przez uczestników związanych z udziałem w II Etapie Konkursu.
 
V. NAGRODY
Laureaci Konkursu otrzymują nagrody oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy II Etapu otrzymują zaświadczenia o  udziale w II Etapie Konkursu.
 
VI. DOKUMENTACJA
Z przebiegu Konkursu sporządzony zostanie Protokół Konkursu, który przechowywany będzie w Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej. Protokół z I Etapu Konkursu będzie się składał z protokołów wraz z załącznikami nadesłanymi przez szkoły biorące w nim udział. Protokół z II Etapu oraz załączniki do niego sporządza Organizator.
 
VII. PRAWA AUTORSKIE
1.Organizator zastrzega sobie prawa autorskie do testów i wyklucza możliwość ich powielania w jakiejkolwiek formie do celów komercyjnych. Mogą one być wykorzystane tylko i wyłącznie do przeprowadzenia I Etapu Konkursu.
2.Uczestnicy II Etapu Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora przygotowanych przez nich prezentacji multimedialnych w wydawnictwach związanych  z Konkursem.
 
VIII. KONTAKT
Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej, 
45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, budynek nr 6
Tel. tel. 77 4498141      E-mail: zljn@po.opole.pl
Opis Konkursu wraz z sugerowaną literaturą znajduje się na stronie internetowej Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej w zakładce Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych. 
Osobą udzielającą informacji w sprawie Konkursu jest dr Bogusław Kubiak.
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.  
We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie oraz kwestiach spornych decyzje podejmuje Kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej. 
 
Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej