CZCIONKA:
KONTRAST:

                                                                                                  flagi

26.05.2023 roku odbył się w Centrum Językowym w formie stacjonarnej I Etap XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych. Jak co roku głównym organizatorem wydarzenia jest Sekcja Języka Niemieckiego Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego pierwszą część stanowią eliminacje ogólnopolskie, które mają formę 90-minutowego sprawdzianu pisemnego.

Uczestnikami mogą być wyłącznie studenci kierunków technicznych studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia uzyskujący tytuł inżyniera. Celem Olimpiady jest sprawdzenie znajomości języka niemieckiego ogólnego na poziomie B1+ według Europejskiego Opisu Biegłości Językowej zalecanego przez Radę Europy, słownictwa technicznego oraz wiedzy z zakresu kultury oraz zwyczajów krajów niemieckojęzycznych. Test eliminacyjny składał się tradycyjnie z siedmiu zadań obejmujących między innymi rozumienie tekstu pisanego, zagadnienia gramatyczno-leksykalne w kontekście czy realioznawstwo niemieckie.

Mimo że w tym roku data eliminacji przypadła na dzień rektorski związany z odbywającymi się w Opolu Piastonaliami, wzięło w nich udział trzynaścioro studentów naszej uczelni. Zachęceni przez lektorów języka niemieckiego, postanowili w ten sposób sprawdzić swoje umiejętności językowe i wiedzę o krajach DACHL. Akronim ten stanowi skrót wywodzący się od nazw państw niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein).

Nad regulaminowym przebiegiem Olimpiady czuwała komisja w składzie: mgr Edyta Bogacka, kierownik Zespołu Języka Niemieckiego CJ PO, mgr Jadwiga Berka oraz dr Bogusław Kubiak. Komitet Główny Olimpiady udostępni 30.06.2023 listę 25 osób, które zakwalifikowano do II etapu zaplanowanego pod koniec września 2023 roku. Liczymy, że wśród nich znajdą się podobnie jak w poprzednich latach również nasi studenci.

1

2

Notatkę opracował dr Bogusław Kubiak

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej